Lisa! jezična putovanja

Opći uvjeti poslovanja

 
051 292 708
team@jezicnaputovanja.com
ponedjeljak - petak — 08:00 - 16:00

Opći uvjeti poslovanja

2016.  godina

 

UGOVOR između korisnika i Juventas d.o.o.


Korištenjem ovih web stranica, odnosno bilo koje usluge na njima navedene, Vi prihvaćate uvjete korištenja i obavijesti koje se ovdje nalaze. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja, ne koristite ove stranice.


Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa jezičnih putovanja, a time i Ugovora o organiziranju putovanja koji s putničkom agencijom Juventas d.o.o., Stari grad 20, Lovran, ID kod HR-AB-51-040208337 sklapa putnik ili ugovaratelj putovanja. Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Organizatora, Ugovaratelja i korisnika usluge – Putnika) ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.


Turistička agencija

Turistička agencija Juventas d.o.o.,  je ekskluzivni zastupnika za LISA! jezična putovanja. Ugovor se sklapa isključivo s Juventas d.o.o.. Sve internet stranice naših suradnika (sve stranice, koje ne drži Juventas d.o.o.), su samo posredničke za potrebne informacije. Za putovanja, koja organizira Juventas d.o.o. za LISA! Hrvatsku, odgovorna je samo firma Juventas d.o.o.


Sklapanje  ugovora


Molimo da LISA! ili Vašoj turističkoj agenciji pošaljete prijavu. Pismenom potvrdom od LISA!-e (slanje Potvrde rezervacije/računa poštom, elektronskom poštom ili faksom), rezervacija se ostvaruje, i smatra se obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronska pošta, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog datuma primi cijeli ugovoreni iznos ili, ako je tako ugovoreno, primi uplatu dijela iznosa, a ostatak iznosa i/ili dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.
Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama Organizatora, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, e-mailom, poštom ili putem Interneta. Potvrdu o putovanju na najbrži mogući način šaljemo Vama ili Vašoj turističkoj agenciji, ako je ista izvršila prijavu za Vas. Sve dok Vas ne preuzme LISA!, vezani ste za prijavu preko Vaše turističke agencije.Izmjene i dopune putovanja i usluga opisanih u turističkom prospektu ili na internetu postaju predmet ugovora, tek onda ako LISA! iste isključivo potvrdi u okviru potvrde putovanja. Za ovo turističke agencije nemaju ovlaštenja.


Uručenje putnih dokumenata i plaćanje cijene putovanja


Kod zaključivanja ugovora (nakon slanja rezervacije te pisane potvrde od Lisa!-e) potrebno je uplatiti 20 % od cijene putovanja unutar 7 dana. Ostatak cijene uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Organizator i Ugovaratelj mogu u Ugovoru uglaviti i drugačije mogućnosti plaćanja.
Kod rezervacija, koje se izvrše u periodu manjem od 3 tjedna prije početka putovanja, cijeli iznos putovanja morate platiti odmah kod predaje putne potvrde/računa. Ako LISA! dobije cijeli iznos putovanja kasnije od 7 dana prije putovanja, LISA! ima pravo, poslati Vam putne dokumente ekspresnom pošiljkom, o Vašem trošku.Odustanak od ugovora


Ugovaratelj putovanja ili putnik može u svako doba pisanim putem potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o organiziranju putovanja. Organizator putovanja je u promidžbenom materijalu/programu i/ili općim uvjetima putovanja odredio način obračuna naknade koju je dužan putnik/ugovaratelj putovanja platiti u slučaju raskida ugovora o organiziranju putovanja, a putnik/ugovaratelj putovanja potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s ovim podacima i da preuzima obvezu u cjelosti podmiriti posredniku ili organizatoru obračunatu naknadu neovisno o iznosu koji je do trenutka raskida ugovora platio. Mjerodavan je pismeni primitak izjave o odustanku.
Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže aranžman Organizator na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:
do 60 dana prije početka putovanja 10%, a minimalno 700,00kn
od 35 - 59 dana prije početka putovanja 30%,a minimalno 700,00kn
od 21 -34 dan prije početka putovanja 50%,a minimalno 700,00kn
od 10 - 20 dana prije početka putovanja 60%,a minimalno 700,00kn
od  4 -9 dana prije početka putovanja 70%a minimalno 700,00kn
manje od 3 dana prije početka putovanja 90% od cijene putovanja, a minimalno 700,00kn

U slučaju ne odlaska na put bez prethodnog odustajanja, ili na dan početka tečajeva,  95% iznosa putovanja. Eventualno ušteđeni izdaci se vraćaju; dok sve troskove Organizatora nastale zbog organiziranja puta (putno osiguranje, pozivno pismo, viza...) snosi Putnik ili Ugovaratelj putovanja.


Zamjenska/ treća osoba


Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega koristi uglavljenim uslugama ako je o tome obavijestio posrednika ili organizatora putovanja/davatelja usluge pisanim putem. Organizator putovanja/davatelj usluga prihvatit će treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje, te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija putovanja ne dopušta zamjenu putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.

 


Trošak zamjene putnika


Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja/putnik dužni su organizatoru putovanja i posredniku nadoknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.
U slučaju zamjenske osobe obračunavamo troškove obrade za tu osobu u visini od 375 kuna po osobi.

 

Malodobni putnik


Potpisom ovog ugovora ugovaratelj – roditelj/staratelj malodobnog djeteta – putnika ujedno potvrđuje da je drugi roditelj upoznat i izričito suglasan s ovim ugovorom, za što odgovara materijalno i kazneno.


Promjena rezervacije


Promjena rezervacije moguća je samo jedanput za jedno mjesto održavanja tečaja i to do 21 dan prije početka putovanja uz nadoplatu od 380,00 kuna i ako je traženo raspoloživo. Promjene rezervacije, koje se izvrše kasnije od 21 dan prije početka putovanja ili se izvrši više promjena rezervacija, smatrati će se kao odustajanje i ponovna rezervacija, tako da se može primijeniti gore navedeno pravilo o odustajanju u svrhu obračuna troškova promjene rezervacije. U slučaju da se stornira već jednom promjenjena rezervacija, za obračunavanje troškova odustajanja mjerodavna je cijena putovanja prvobitnog rezerviranog putovanja, ako je ova veća od cijene putovanja nakon izvršene rezervacije.

 


Otkaz ugovora od strane Lisa! Hrvatska


U slučaju da putnik konstantno ometa provođenje putovanja unatoč upozorenjima ili grubo postupa protivno ugovoru, LISA! odnosno njen mjesni zastupnik ima pravo trenutno otkazati ugovor. Kod teških prekršaja protiv općih pravila ponašanja, kućnog i hotelskog reda kao i protiv normi i običaja države za otkazivanje nije potrebno upozorenje. Cijenu putovanja zadržava LISA!, eventualne ušteđene troškove zbog neiskorištenih usluga vraćaju se putniku. Zbog ponašanja i uzrokovanog otkaza, time uvjetovani troškovi idu na teret putnika.

 


Neiskorištene usluge


U slučaju da ranije otputujete ili iz nekih drugih razloga ne iskoristite rezervirane dodatne usluge odnosno ako usluge promijenite na licu mjesta, LISA! će se potruditi da Vam ušteđeni iznosi budu vraćeni od strane davaoca usluga.Putno osiguranje


Osim ako nije drugačije navedeno, putno osiguranje nije uključeno u cijenu aranžmana. Potpisom ovog ugovora ugovaratelj potvrđuje da mu je ponuđeno posebno osiguranje kojim se osiguravaju troškovi raskida ugovora od strane putnika, od ozljeda, bolesti, smrti i gubitka prtljage tijekom putovanja i boravka.

 


Jamstvo / pomoć


U slučaju da iz Vašeg ugla gledišta putovanje pokazuje nedostate, molim da se odmah javite vođama puta odnosno na kontaktne adrese iz Vaših putnih dokumenata, u hitnim slučajevima i LISA! Hrvatska podružnici, kako bi Vam se pomoglo. U slučaju da nedostatke ne prijavite na licu mjesta, to može rezultirati time da ne možete više tražiti nadoknadu (umanjenje cijene, nadoknada štete). Neovisno od prijave nedostatka na licu mjesta, Vi morate u roku od jednog mjeseca nakon ugovorno utvrđenog završetka putovanja izričito kod LISA! Hrvatska podružnice zahtijevati odštetu. U slučaju da na licu mjesta odlučite da se vratite zbog postojećih nedostataka, prvo morate prijaviti ovaj nedostatak i dati prikladan rok za uklanjanje istoga, kako ne biste izgubili pravo na daljnja zahtjevanja. Ova obaveza ne postoji samo onda, ako nije moguće pružiti pomoć, dođe do protivljenja pružanja pomoći ili je opravdano trenutno otkazivanje ugovora zbog posebnih interesa mušterije.
Zahtjevi na smanjenje cijene putovanja ili nadoknadu štete zastarijevaju za godinu dana. Zastarijevanje počinje od dana, kada se shodno ugovoru putovanje treba završtiti. U slučaju da ste u pregovorima sa LISA! Hrvatska vezano za zahtjeve ili okolnosti obrazložene zahtjevima, to je zastarjevanje odobreno sve dok Vi ili LISA! ne odbijete nastavak pregovora. Zastarijevanje prispjeva najranije tri mjeseca nakon završetka smetnji.

 


Odredbe za putovnice, vize, carinu i zdravstvo


Putnik je sam odgovoran za pridržavanje svih propisa bitnih za putovanje. Potpisom ovog ugovora ugovaratelj potvrđuje da mu je prije sklapanja ugovora organizator putovanja/posrednik stavio na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Svi troškovi koji nastanu nepridržavanjem zdravstveno-pravnih propisa i propisa za putovnice i vize, idu na teret putnika, osim ako su uslovljeni pogrešnim informacijama ili neinformiranjem od strane organizatora. Sve informacije vezane za odredbe za putovnice, vize, carinu i zdravstvo možete naći u katalogu, a aktualne informacije o zemljama u Ministarstvu vanjskim poslova te ambasadi određene zemlje. Putnik se obavezuje da izričito objavi ako umjesto hrvatskog ima neko drugo državljanstvo. Osobama, koje nemaju hrvatsko državljanstvo, nadležni konzulat će dati sve obavezujuće informacije vezane za propise za putovnice i vize.
Molimo da se pravovremeno informirate o infekcijama i zaštiti cijepljenja kao i drugim profilaktičkim mjerama i po potrebi zatražite savjet doktora. Upućujemo Vas, da zatražite opće informacije posebno one kod zdravstvenih zavoda, Službi za davanje putne i medicinske informacije ili državne centrale za zdravstveno prosvjećivanje.

 


Ograničenja u preuzimanju odgovornosti


U slučaju da organizator nenamjerno ili nehajno prouzrokuje štetu odnosno da je organizator kriv samo zbog krivice davaoca usluga, jamstvo za štete, koje nisu tjelesne prirode, ograničava se na visinu trostruke cijene putovanja. Za kažnjiva djela, koja su počinjena nenamjerno ili nehajno, za materijalne štete LISA! iznos naknade određuje se individualno. Ovi maksimalni iznosi jamstva vrijede po putniku i putovanju. U slučaju da se pojedine usluge posreduju, LISA! jamči samo za posredovanje usluga, a ne za izvršenu uslugu.

 

 


Povećanje cijene


U slučaju da period između zaključivanja ugovora i ugovorenog termina putovanja iznosi 4 mjeseca i više, LISA! zadržava pravo, da izmjeni cijene potvrđene u rezervaciji u slučajevima povećanja troškova prijevoza ili izdataka za određene usluge kao što su lučka ili aerodromska pristojba ili izmjene tečajeva valuta koje se odnose na putovanje, kako se njihovo povećanje odražava na cijenu putovanja po osobi odnosno sjedištu.
U slučaju naknadne izmjene cijene putovanja, LISA! će odmah, a najkasnije 21 dan od početka putovanja, putnika obavijestiti o ovom. U slučaju povećanja cijene za više od 5%, putnik ima pravo da bez ikakve pristojbe odustane od putovanja ili da zatraži putovanje najmanje iste vrijednosti, ako je LISA! u mogućnosti da iz svoje ponude ponudi ovakvo putovanje bez dodatnih troškova.

 


Zabrana ustupanja


Isključeno je bilo kakvo ustupanje zahtjeva od strane putnika prema ogranizatoru. Zabrana ustupanja odnosi se na sve zahtjeve iz putnog ugovora kao i zahtjeve kao posljedicu nedozvoljenog djelovanja i neopravdane dobiti.

 


Ostalo


Nedjelovanje pojedinih odredbi uključujući ovu odredbu nema kao posljedicu nedjelovanje cijelog putnog ugovora. Za sve zahtjeve putnika prema LISA! Odgovara nadležni sud.
Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.
Juventas d.o.o.  zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja web stranica i drugih uvjeta poslovanja. Promjene ne utječu na već izvršene i uplaćene rezervacije.

Besplatno savjetovanje
Pošalji

Thank you for your inquiry.

Your inquiry has been received. We will respond as soon as possible.

Your inquiry number is .